خبرها

اخبار

خبرها

 ریاست نبود روحانی خروجی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • اگر جلسه شورای عالی امنیت ملی به ریاست روحانی تشکیل می شد خروجی آن، حمله به پایگاه های آمریکایی نبود