فال حافظ

فال حافظ

افسر سلطان گل پيدا شد از طرف چمن
خوش به جاي خويشتن بود اين نشست خسروي
خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت
تا ابد معمور باد اين خانه کز خاک درش
شوکت پور پشنگ و تيغ عالمگير او
خنگ چوگاني چرخت رام شد در زير زين
جويبار ملک را آب روان شمشير توست
بعد از اين نشکفت اگر با نکهت خلق خوشت
گوشه گيران انتظار جلوه خوش مي کنند
مشورت با عقل کردم گفت حافظ مي بنوش
اي صبا بر ساقي بزم اتابک عرضه دار
مقدمش يا رب مبارک باد بر سرو و سمن
تا نشيند هر کسي اکنون به جاي خويشتن
کاسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن
هر نفس با بوي رحمان مي وزد باد يمن
در همه شهنامه ها شد داستان انجمن
شهسوارا چون به ميدان آمدي گويي بزن
تو درخت عدل بنشان بيخ بدخواهان بکن
خيزد از صحراي ايذج نافه مشک ختن
برشکن طرف کلاه و برقع از رخ برفکن
ساقيا مي ده به قول مستشار موتمن
تا از آن جام زرافشان جرعه اي بخشد به من

تعبیر فال : به زودی خبرهای خوشی به تو می رسد و همه چیز رنگ و بوی دیگری می گیرد. دوران ناراحتی به سر می رسد و شاهد مقصود را در آغوش می کشی به شرط آنکه فرصت را غنیمت شماری. اجازه نده مغرضان تو را نا امید کنند.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.